ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ

3,4 ημέρες ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ
–– ΠΠάάρργγαα –– ΣΣύύββοοτταα 33 ηημμέέρρεεςς
2233 –– 2255 ΜΜααρρττίίοουυ 22001199
11ηη ηημμέέρραα:: ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ –– ΑΑΡΡΤΤΑΑ ––ΠΠΑΑΡΡΓΓΑΑ -- ΠΠΡΡΕΕΒΒΕΕΖΖΑΑ ((444400 χχλλμμ))
ΑΑννααχχώώρρηησσηη ααππόό ττοο γγρρααφφεείίοο μμααςς σσττιιςς 0077::3300.. ΔΔιιαα μμέέσσωω ΓΓρρεεββεεννώώνν ((σσττάάσσηη γγιιαα κκααφφέέ)) --ΙΙωωααννννίίννωωνν φφττάάννοουυμμεε σσττοο ππεερρίίφφηημμοο γγεεφφύύρριι ττηηςς ΆΆρρττααςς,, γγννωωσσττόό γγιιαα ττηη σσππάάννιιαα ααρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή ττοουυ κκααιι ττοο θθρρύύλλοο ττοουυ ππρρωωττοομμάάσσττοορραα.. ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααςς φφττάάννοουυμμεε σσττηηνν ππόόλληη ττηηςς ΠΠρρέέββεεζζααςς.. ΧΧρρόόννοοςς εελλεεύύθθεερροοςς γγιιαα μμιιαα ππεερριιήήγγηησσηη σσττηηνν ππόόλληη κκααιι γγεεύύμμαα εεξξ ιιδδίίωωνν κκααιι κκααττααλλήήγγοουυμμεε σσττοο ξξεεννοοδδοοχχεείίοο μμααςς,, πποουυ ββρρίίσσκκεεττααιι σσττηηνν ππεερριιοοχχήή ττηηςς ΠΠρρέέββεεζζααςς.. ΤΤαακκττοοπποοίίηησσηη κκααιι ξξεεκκοούύρραασσηη.. ΤΤοο ββρράάδδυυ θθαα ππεερρππααττήήσσοουυμμεε κκααιι θθαα ααπποολλααύύσσοουυμμεε ττοο πποοττόό μμααςς σσττηηνν ππααρρααλλίίαα,, σστταα σσττεεννάά κκααιι ττιιςς ααννηηφφοορριιέέςς ττηηςς ππααννέέμμοορρφφηηςς ΠΠάάρργγααςς.. ΔΔιιααννυυκκττέέρρεευυσσηη..
22ηη ηημμέέρραα:: ΛΛΕΕΥΥΚΚΑΑΔΔΑΑ –– ΝΝΥΥΔΔΡΡΙΙ // κκρροουυααζζιιέέρραα ΠΠΡΡΙΙΓΓΚΚΗΗΠΠΟΟΝΝΗΗΣΣΑΑ -- ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΑΑ ((110000 χχλλμμ))
ΠΠρρωωιιννόό κκααιι ααννααχχώώρρηησσηη γγιιαα ττηη ΛΛεευυκκάάδδαα κκααιι γγιιαα ττοο κκοοσσμμοοπποολλίίττιικκοο ΝΝυυδδρρίί,, ααππ’’ όόπποουυ θθαα ππάάρροουυμμεε ττοο κκααρράάββιι γγιιαα ττηηνν ππρροοααιιρρεεττιικκήή κκρροουυααζζιιέέρραα μμααςς σσττοο ΣΣκκοορρππιιόό,, ττοο ννηησσίί ττοουυ ΩΩννάάσσηη,, σσττηη σσππηηλλιιάά ττοουυ ΠΠααππααννιικκοολλήή κκααιι σσττηη ΜΜααδδοουυρρήή ττοο ννηησσίί ττοουυ ΒΒααλλααωωρρίίττηη (( ΠΠρριιγγκκηηπποοννήήσσιιαα)) κκααιι εεφφόόσσοονν ττοο εεππιιττρρέέπποουυνν οοιι κκααιιρριικκέέςς σσυυννθθήήκκεεςς ηη κκρροουυααζζιιέέρραα μμααςς θθαα γγίίννεειι μμεεγγααλλύύττεερρηη κκααιι θθαα εεππιισσκκεεφφθθοούύμμεε κκααιι ττοο ΦΦιισσκκάάρρδδοο ττηηςς ΚΚεεφφααλλοοννιιάάςς.. ΕΕππιισσττρροοφφήή σσττοο ΝΝυυδδρρίί.. ΣΣττάάσσηη γγιιαα μμιιαα ββόόλλτταα σσττηηνν ππόόλληη ττηηςς ΛΛεευυκκάάδδααςς κκααιι εεππιισσττρροοφφήή σσττοο ξξεεννοοδδοοχχεείίοο.. ΔΔιιααννυυκκττέέρρεευυσσηη..
33ηη ηημμέέρραα :: ΣΣΥΥΒΒΟΟΤΤΑΑ –– ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΙΙΝΝΑΑ -- ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ ((444400 χχλλμμ))
ΠΠρρωωιιννόό.. ΗΗ ηημμέέρραα ττηηςς εεππιισσττρροοφφήήςς μμααςς δδίίννεειι ττηηνν δδυυννααττόόττηητταα νναα γγννωωρρίίσσοουυμμεε κκοομμμμάάττιιαα ττηηςς ΘΘεεσσππρρωωττιικκήήςς γγηηςς.. ΠΠρρώώττοοςς σσττααθθμμόόςς τταα ΣΣύύββοοτταα πποουυ ααπποοττεελλοούύνν ππόόλλοο έέλλξξηηςς γγιιαα εεππιισσκκέέππττεεςς ααππ όόλλοο ττοονν κκόόσσμμοο γγιιαα ττηηνν φφυυσσιικκήή ττοουυςς ππρροοίίκκαα,, κκααιι ττιιςς όόμμοορρφφεεςς αακκρροογγιιααλλιιέέςς μμεε τταα κκααττααγγάάλλαανναα ννεερράά.. ΧΧρρόόννοοςς ααρρκκεεττόόςς γγιιαα νναα γγννωωρρίίσσοουυμμεε ττοονν χχώώρροο νναα εευυχχααρριισσττηηθθοούύμμεε ττοο κκααφφεεδδάάκκιι μμααςς.. ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααςς ττηη δδιιααδδρροομμήή μμααςς κκααττααλλήήγγοουυμμεε σσττηη θθρρυυλλιικκήή ππόόλληη ττωωνν ΙΙωωααννννίίννωωνν.. ΣΣτταα σσκκιιεερράά ππλλααττάάννιιαα ττοουυ ΜΜόόλλοουυ μμπποορροούύμμεε νναα γγεευυμμααττίίσσοουυμμεε ((εεξξ ιιδδίίωωνν)) ήή νναα εεππιισσκκεεφφττοούύμμεε ππρροοααιιρρεεττιικκάά ττοο ννηησσάάκκιι ττηηςς ΚΚυυρράά ΦΦρροοσσύύννηηςς.. ΚΚάάννοοννττααςς ττιιςς ααππααρρααίίττηηττεεςς σσττάάσσεειιςς φφττάάννοουυμμεε σσττηη ππόόλληη μμααςς..
ΤΤιιμμήή σσυυμμμμεεττοοχχήήςς ::
OOCCEEAANN 22** ΚΚααννάάλλιι  110055€€ μμεε ππρρωωιιννόό
ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ :: ΜΜεεττααφφοορράά μμεε πποούύλλμμαανν ττοουυ γγρρααφφεείίοουυ μμααςς.. ΤΤιιςς 22 δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς σσεε εεππιιλλεεγγμμέέννοο ξξεεννοοδδοοχχεείίοο ΠΠρρωωιιννόόΤΤιιςς ξξεεννααγγήήσσεειιςς -- ππεερριιηηγγήήσσεειιςς πποουυ ααννααφφέέρροοννττααιι σσττοο ππρρόόγγρρααμμμμαα..  ΣΣυυννοοδδόό -- ααρρχχηηγγόό ττοουυ γγρρααφφεείίοουυ μμααςς..  ΑΑσσφφάάλλεειιαα αασσττιικκήήςς εευυθθύύννηηςς .. ΦΦΠΠΑΑ..
ΔΔΕΕΝΝ ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ :: ΕΕιισσόόδδοουυςς μμοουυσσεείίωωνν κκααιι ααρρχχααιιοολλοογγιικκώώνν χχώώρρωωνν,, εεππιιππλλέέοονν γγεεύύμμαατταα,, πποοττάά,, φφιιλλοοδδωωρρήήμμαατταα κκααιι όόττιι ααννααφφέέρρεεττααιι ωωςς ππρροοααιιρρεεττιικκόό σσττοο ππρρόόγγρρααμμμμαα.. ΦΦόόρροο δδιιααμμοοννήήςς..