ΛΕΥΚΑΔΑ

3 ημέρες Λευκάδα
23– 25Μαρτίου 2019
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ– ΑΡΤΑ– ΛΕΥΚΑΔΑ(460 χλμ)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07:30. Διαμέσω Γρεβενών (στάση γιακαφέ) -Ιωαννίνων φτάνουμε στο περίφημο γεφύριτης Άρτας, γνωστό για τη σπάνια αρχιτεκτονική του και το θρύλο του πρωτομάστορα. Συνεχίζοντας φτάνουμε στην Βασιλική Λευκάδος,όπου θαέχουμε χρόνογια καφέκαι βόλτα. Επόμενηστάση γιαγεύμα εξιδίων σταΣύβοτα Λευκάδας.Άφιξη στοξενοδοχείο μας.Τακτοποίηση σταδωμάτια. Ξεκούραση.Το απόγευμα θαγνωρίσουμε τηνπόλη τηςΛευκάδας .Χρόνος ελεύθεροςγια μιαπεριήγηση στηνπόλη. Δείπνο.Διαν/ση.

2η ημέρα:ΛΕΥΚΑΔΑ –ΝΥΔΡΙ -κρουαζιέρα ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ- ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Πρωινό καιαναχώρηση γιατο κοσμοπολίτικοΝυδρί, απ’όπου θαπάρουμε τοκαράβι γιατην προαιρετικήκρουαζιέρα μαςστο Σκορπιό,το νησίτου Ωνάση, στη σπηλιάτου Παπανικολήκαι στηΜαδουρή το νησίτου Βαλαωρίτη( Πριγκηπονήσια) και εφόσοντο επιτρέπουνοι καιρικέςσυνθήκες η κρουαζιέρα μας θα γίνειμεγαλύτερη και θαεπισκεφθούμε καιτο Φισκάρδοτης Κεφαλονιάς. Επιστροφήστο Νυδρί.Κατευθυνόμαστεστο ξενοδοχείομας, δείπνοκαι βόλτα στην πόλητης Λευκάδας.
33ηη ηημμέέρραα :: ΛΛΕΕΥΥΚΚΑΑΔΔΑΑ –– ΠΠΑΑΡΡΓΓΑΑ -- ΣΣΥΥΒΒΟΟΤΤΑΑ -- ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ ((444400 χχλλμμ))
ΠΠρρωωιιννόό.. ΗΗ ηημμέέρραα ττηηςς εεππιισσττρροοφφήήςς μμααςς δδίίννεειι ττηηνν δδυυννααττόόττηητταα νναα γγννωωρρίίσσοουυμμεε κκοομμμμάάττιιαα ττηηςς ΘΘεεσσππρρωωττιικκήήςς γγηηςς.. ΠΠρρώώττοοςς σσττααθθμμόόςς ηη ΠΠάάρργγαα κκααττααππρράάσσιιννηη μμεε ττοο ββεεννεεττσσιιάάννιικκοο κκάάσσττρροο ττηηςς,, ττοο ννηησσάάκκιι ττηηςς ΠΠααννααγγίίααςς μμααςς ππεερριιμμέέννεειι.. ΧΧρρόόννοοςς εελλεεύύθθεερροοςς.. ΕΕππόόμμεεννοοςς σσττααθθμμόόςς μμααςς τταα ΣΣύύββοοτταα πποουυ ααπποοττεελλοούύνν ππόόλλοο έέλλξξηηςς γγιιαα εεππιισσκκέέππττεεςς ααππ όόλλοο ττοονν κκόόσσμμοο γγιιαα ττηηνν φφυυσσιικκήή ττοουυςς ππρροοίίκκαα,, ττιιςς όόμμοορρφφεεςς αακκρροογγιιααλλιιέέςς μμεε τταα κκααττααγγάάλλαανναα ννεερράά.. ΧΧρρόόννοοςς ααρρκκεεττόόςς γγιιαα νναα γγννωωρρίίσσοουυμμεε ττοονν χχώώρροο κκααιι νναα εευυχχααρριισσττηηθθοούύμμεε ττοονν κκααφφέέ μμααςς.. ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααςς ττηη δδιιααδδρροομμήή μμααςς κκααττααλλήήγγοουυμμεε σσττηη θθρρυυλλιικκήή ππόόλληη ττωωνν ΙΙωωααννννίίννωωνν.. ΣΣτταα σσκκιιεερράά ππλλααττάάννιιαα ττοουυ ΜΜώώλλοουυ μμπποορροούύμμεε νναα γγεευυμμααττίίσσοουυμμεε ((εεξξ ίίδδιιωωνν)) ηη νναα εεππιισσκκεεφφττοούύμμεε ππρροοααιιρρεεττιικκάά σσττοο ννηησσάάκκιι ττηηςς ΚΚυυρράά ΦΦρροοσσύύννηηςς.. ΕΕππιισσττρροοφφήή.. ΚΚάάννοοννττααςς ττιιςς ααππααρρααίίττηηττεεςς σσττάάσσεειιςς φφττάάννοουυμμεε σσττηη ππόόλληη μμααςς..
ΤΤιιμμήή σσυυμμμμεεττοοχχήήςς
HHootteell IIoonniiaann ssttaarr 44**  115599€€ ηημμιιδδιιααττρροοφφήή
ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ ::ΜΜεεττααφφοορράά μμεε υυππεερρυυψψωωμμέέννοο κκλλιιμμααττιιζζόόμμεεννοο λλεεωωφφοορρεείίοο ττοουυ γγρρααφφεείίοουυ μμααςς..
 ΤΤιιςς 22 δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς.. ΠΠρρωωιιννόόΤΤιιςς ξξεεννααγγήήσσεειιςς -- ππεερριιηηγγήήσσεειιςς πποουυ ααννααφφέέρροοννττααιι σσττοο ππρρόόγγρρααμμμμαα.. ΣΣυυννοοδδόό -- ααρρχχηηγγόό ττοουυ γγρρααφφεείίοουυ μμααςς..  ΑΑσσφφάάλλεειιαα αασσττιικκήήςς εευυθθύύννηηςς .. ΦΦΠΠΑΑ..
ΔΔΕΕΝΝ ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ :: ΕΕιισσόόδδοουυςς μμοουυσσεείίωωνν κκααιι ααρρχχααιιοολλοογγιικκώώνν χχώώρρωωνν,, εεππιιππλλέέοονν γγεεύύμμαατταα,, πποοττάά,, φφιιλλοοδδωωρρήήμμαατταα κκααιι όόττιι ααννααφφέέρρεεττααιι ωωςς ππρροοααιιρρεεττιικκόό σσττοο ππρρόόγγρρααμμμμαα.. ΦΦόόρροο δδιιααμμοοννήήςς