ΛΑΜΙΑ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

3 ημέρες Καρπενήσι
2233 –– 2255 ΜΜααρρττίίοουυ 22001199
11ηη μμέέρραα :: ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ –– YYΠΠΑΑΤΤΗΗ –– ΜΜΟΟΝΝΗΗ ΑΑΓΓΑΑΘΘΩΩΝΝΟΟΣΣ -- ΛΛΑΑΜΜΙΙΑΑ ((335500 χχλλμμ))
ΑΑννααχχώώρρηησσηη ααππόό ττoo γγρρααφφεείίoo μμααςς σσττιιςς 0077..0000,, σσττάάσσηη γγιιαα κκααφφέέ κκααιι σσυυννεεχχίίζζοοννττααςς γγιιαα ΛΛααμμίίαα κκααττααλλήήγγοουυμμεε σσττοο χχωωρριιόό ΥΥππάάττηη γγιιαα έένναα ππααρρααδδοοσσιιαακκόό κκααφφεεδδάάκκιι σσττηηνν γγρρααφφιικκήή ππλλααττεείίαα ττοουυ χχωωρριιοούύ.. ΕΕππόόμμεεννοοςς σσττααθθμμόόςς ττοο ααννδδρριικκόό μμοονναασσττήήρριι ττοουυ ΟΟσσίίοουυ ΑΑγγάάθθωωνναα μμεε πποολλλλάά κκεειιμμήήλλιιαα κκααιι ττοο ΜΜοουυσσεείίοο ΦΦυυσσιικκήήςς ΙΙσσττοορρίίααςς.. ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααςς φφττάάννοουυμμεε σσττηη ΛΛααμμίίαα όόπποουυ ββρρίίσσκκεεττααιι κκααιι ττοο ξξεεννοοδδοοχχεείίοο μμααςς.. ΤΤαακκττοοπποοίίηησσηη.. ΧΧρρόόννοοςς εελλεεύύθθεερροοςς.. ΔΔιιααννυυκκττέέρρεευυσσηη..
22ηη μμέέρραα :: ΛΛΑΑΜΜΙΙΑΑ -- ΚΚΑΑΡΡΠΠΕΕΝΝΗΗΣΣΙΙ -- ΠΠΑΑΝΝΑΑΓΓΙΙΑΑ ΠΠΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΩΩΤΤΙΙΣΣΣΣΑΑ ((225500 χχλλμμ))
ΠΠρρωωιιννόό κκααιι ααννααχχώώρρηησσηη γγιιαα μμιιαα μμοοννααδδιικκήή εεκκδδρροομμήή.. ΑΑφφήήννοουυμμεε ττοο ννοομμόό ΦΦθθιιώώττιιδδααςς κκααιι ππεερρννάάμμεε σσττοο ννοομμόό ΕΕυυρρυυττααννίίααςς.. ΟΟ δδρρόόμμοοςς μμεε ττοο κκααττααππρράάσσιιννοο φφυυσσιικκόό ττοοππίίοο μμααςς οοδδηηγγεείί σσττηηνν ππρρωωττεεύύοουυσσαα,, ττοο ΚΚααρρππεεννήήσσιι,, χχττιισσμμέέννοο σσττιιςς ννόόττιιεεςς ππλλααγγιιέέςς ττοουυ ΒΒεελλοουυχχιιοούύ σσεε ύύψψοοςς 11000000μμ.. ΜΜιιαα ππόόλληη ππννιιγγμμέέννηη σστταα έέλλαατταα,, τταα ππεεύύκκαα κκααιι ττιιςς κκαασσττααννιιέέςς.. ΣΣττάάσσηη γγιιαα κκααφφέέ κκααιι σσυυννεεχχίίζζοουυμμεε γγιιαα ττοο ΜΜοονναασσττήήρριι ττηηςς ΠΠααννααγγιιάάςς ΠΠρροουυσσιιώώττιισσσσααςς,, χχττιισσμμέέννοο σσεε ααππόόττοομμοο ββρράάχχοο.. ΕΕκκεείί υυππάάρρχχεειι έένναα μμιικκρρόό μμοουυσσεείίοο μμεε ππρροοσσωωππιικκάά ααννττιικκεείίμμεενναα ττοουυ ΓΓεεωωρργγίίοουυ ΚΚααρρααϊϊσσκκάάκκηη.. ΓΓεεύύμμαα κκααθθοοδδόόνν εεξξ’’ ιιδδίίωωνν κκααιι εεππιισσττρροοφφήή σσττοο ξξεεννοοδδοοχχεείίοο μμααςς.. ΞΞεεκκοούύρραασσηη,, ττοο ββρράάδδυυ ππρροοααιιρρεεττιικκήή δδιιαασσκκέέδδαασσηη.. ΔΔιιααννυυκκττέέρρεευυσσηη..
33ηη μμέέρραα :: ΛΛΑΑΜΜΙΙΑΑ --ΑΑΡΡΑΑΧΧΩΩΒΒΑΑ –– ΔΔΕΕΛΛΦΦΟΟΥΥΣΣ -- ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ ((440000χχλλμμ))
ΠΠρρωωιιννόό κκααιι ααννααχχώώρρηησσηη γγιιαα ΑΑρράάχχωωββαα.. ΚΚττιισσμμέέννηη σσττοουυςς ππρρόόπποοδδεεςς ττοουυ ΠΠααρρνναασσσσοούύ,, μμεε ππέέττρριινναα σσππίίττιιαα,, γγρρααφφιικκάά σσττεεννάά δδρροομμάάκκιιαα κκααιι υυππέέρροοχχηη θθέέαα σσττοονν κκάάμμπποο.. ΘΘαα μμααςς δδοοθθεείί ηη εευυκκααιιρρίίαα νναα δδοούύμμεε τταα υυππέέρροοχχαα χχρρωωμμααττιισσττάά υυφφααννττάά ττηηςς κκααιι θθαα ππιιοούύμμεε ττοονν κκααφφέέ μμααςς σστταα κκααφφεεννεείίαα ττηηςς ππλλααττεείίααςς.. ΘΘαα σσυυννεεχχίίσσοουυμμεε ττοο ττααξξίίδδιι μμααςς σσττοο ννοομμόό ΦΦωωκκίίδδοοςς μμεε σσττάάσσηη σσττοουυςς ΔΔεελλφφοούύςς ττοονν ΟΟμμφφααλλόό ττηηςς γγηηςς,, γγιιαα εεππίίσσκκεεψψηη σσττοο μμοουυσσεείίοο κκααιι σσττοονν ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκόό χχώώρροο,, ττόόπποοςς γγννωωσσττόόςς ααππόό ττοο 11440000 ππ..χχ.. μμεε μμεεγγάάλλοο ααρρχχααιιοολλοογγιικκόό,, ιισσττοορριικκόό κκααιι ττοουυρριισσττιικκόό εεννδδιιααφφέέρροονν.. ΠΠααίίρρννοουυμμεε ττοο δδρρόόμμοο ττηηςς εεππιισσττρροοφφήήςς.. ΜΜεε δδιιάάφφοορρεεςς σσττάάσσεειιςς φφθθάάννοουυμμεε ττοο ββρράάδδυυ σσττηη ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη..
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Hotel ELENA 3* - 119€ πρωινό
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  Την μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας. Την διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο. Πρωινό. Τις περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Αρχηγό-συνοδό του γραφείου μας.  Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα. Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. Φόρο διαμονής.