ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

3,4 ημέρες ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
2233 –– 2255 ΜΜααρρττίίοουυ 22001199
11ηη μμέέρραα :: ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ –– ΜΜΕΕΤΤΕΕΩΩΡΡΑΑ –– ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ ((225500 χχλλμμ))
ΑΑννααχχώώρρηησσηη ααππόό ττοο γγρρααφφεείίοο μμααςς σσττιιςς 0088..0000.. ΜΜέέσσωω ΛΛάάρριισσααςς,, φφθθάάννοουυμμεε σσττηηνν ΚΚααλλααμμππάάκκααςς όόπποουυ θθαα εεππιισσκκεεφφττοούύμμεε ττοονν ΙΙεερρόό ΒΒρράάχχοο ττωωνν ΜΜεεττεεώώρρωωνν.. ΘΘαα δδοούύμμεε τταα μμοονναασσττήήρριιαα ΜΜοοννήή ΒΒααρρλλααάάμμ κκααιι ΑΑγγίίοουυ ΣΣττεεφφάάννοουυ.. ΣΣττηη σσυυννέέχχεειιαα γγεεύύμμαα εεξξ’’ ιιδδίίωωνν.. ΧΧρρόόννοοςς εελλεεύύθθεερροοςς.. ΤΤοο ββρράάδδυυ δδεείίππννοο εεξξ’’ ιιδδίίωωνν κκααιι ππρροοααιιρρεεττιικκήή δδιιαασσκκέέδδαασσηη.. ΔΔιιααννυυκκττέέρρεευυσσηη..
22ηη μμέέρραα:: ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ-- ΕΕΛΛΑΑΤΤΗΗ-- ΠΠΕΕΡΡΤΤΟΟΥΥΛΛΙΙ ((115500 χχλλμμ))
ΠΠρρωωιιννόό κκααιι ααννααχχώώρρηησσηη γγιιαα ττοο γγρρααφφιικκόό ΠΠεερρττοούύλλιι,, μμιιαα ππααννέέμμοορρφφηη ππεερριιοοχχήή ττηηςς ααννααττοολλιικκήήςς ΠΠίίννδδοουυ κκττιισσμμέέννηη σσεε υυψψόόμμεεττρροο 11220000 μμέέττρρωωνν κκααιι σσυυννεεχχίίζζοουυμμεε γγιιαα ττηηνν ΕΕλλάάττηη,, γγρρααφφιικκόό χχωωρριιόό σσεε υυψψόόμμεεττρροο 995500 μμέέττρρωωνν.. ΧΧρρόόννοοςς εελλεεύύθθεερροοςς γγιιαα γγεεύύμμαα εεξξ ιιδδίίωωνν.. ΤΤοο ααππόόγγεευυμμαα άάφφιιξξηη σστταα ΤΤρρίίκκααλλαα,, γγννωωρριιμμίίαα μμεε ττηηνν ππόόλληη κκααιι χχρρόόννοοςς εελλεεύύθθεερροοςς γγιιαα ββόόλλτταα.. ΕΕππιισσττρροοφφήή σσττοο ξξεεννοοδδοοχχεείίοο.. ΔΔιιααννυυκκττέέρρεευυσσηη..
33ηη μμέέρραα :: ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ –– ΚΚΑΑΡΡΔΔΙΙΤΤΣΣΑΑ –– ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ ΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΑΑ –– ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ ((440000 χχλλμμ))..
ΠΠρρωωιιννόό κκααιι ααννααχχώώρρηησσηη γγιιαα ττηη ΛΛίίμμννηη ττοουυ ΝΝιικκόόλλααοουυ ΠΠλλαασσττήήρραα πποουυ ββρρίίσσκκεεττααιι 2255 χχλλμμ.. δδυυττιικκάά ττηηςς ΚΚααρρδδίίττσσααςς.. ΜΜιιαα ππααννέέμμοορρφφηη λλίίμμννηη ααγγκκααλλιιαασσμμέέννηη ααππόό τταα κκααττααππρράάσσιινναα ββοουυννάά πποουυ κκααθθρρεεππττίίζζοοννττααιι σστταα ννεερράά ττηηςς κκααιι ττοουυςς ααρρκκεεττοούύςς χχεείίμμααρρρροουυςς μμεε τταα κκρρυυσσττάάλλλλιινναα ννεερράά πποουυ κκααττααλλήήγγοουυνν σσ’’ ααυυττήήνν.. ΣΣυυννεεχχίίζζοουυμμεε,, ππίίννοοννττααςς ττοονν κκααφφέέ μμααςς σσττοο ΑΑγγννάάννττιι κκααιι ττοο μμεεσσηημμέέρριι γγεεύύμμαα εεξξ’’ ιιδδίίωωνν μμεε ψψάάρριι σστταα κκάάρρββοουυνναα σσττοο ΛΛααμμππεερρόό,, πποουυ ββρρίίσσκκεεττααιι δδίίππλλαα σσττηη ΛΛίίμμννηη.. ΤΤοο ααππόόγγεευυμμαα θθαα ππιιοούύμμεε ττοονν κκααφφέέ μμααςς σσττηηνν ππλλααττεείίαα ττηηςς ΚΚααρρδδίίττσσααςς.. ΑΑννααχχώώρρηησσηη γγιιαα ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη κκααιι άάφφιιξξηη ννωωρρίίςς ττοο ββρράάδδυυ σσττηηνν ππόόλληη μμααςς..
ΤΤιιμμήή σσυυμμμμεεττοοχχήήςς ::
HHootteell EEDDEELLWWEEIISSSS 33**  111199€€ μμεε ππρρωωιιννόό
ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ:: ΤΤιιςς μμεεττααφφοορρέέςς μμεε πποούύλλμμαανν ττοουυ γγρρααφφεείίοουυ μμααςς ΤΤιιςς 22 δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς..ΠΠρρωωιιννάά..ΤΤιιςς ππεερριιηηγγήήσσεειιςς κκααιι εεκκδδρροομμέέςς πποουυ ααννααφφέέρροοννττααιι σσττοο ππρρόόγγρρααμμμμαα.. ΑΑρρχχηηγγόό –– σσυυννοοδδόό ττοουυ γγρρααφφεείίοουυ μμααςς.. ΑΑσσφφάάλλεειιαα αασσττιικκήήςς εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς εευυθθύύννηηςς.. ΦΦΠΠΑΑ..
ΔΔΕΕΝΝ ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ :: ΕΕιισσόόδδοουυςς μμοουυσσεείίωωνν κκααιι ααρρχχααιιοολλοογγιικκώώνν χχώώρρωωνν κκααιι όόττιι ααννααφφέέρρεεττααιι σσττοο ππρρόόγγρρααμμμμαα ωωςς ππρροοααιιρρεεττιικκόό.. ΦΦόόρροο δδιιααμμοοννήήςς..